Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Consulaire verklaringen

Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen of een Nederlandse gemeente. Een ambassade of consulaat kan een consulaire verklaring opstellen. Hiervoor moet een aanvrager (de ‘verzoeker’) een aantal bewijsstukken overleggen.

Houd er rekening mee dat ambassades en consulaten bij het opstellen van een consulaire verklaring de lokale wet- en regelgeving niet mogen overtreden. Voor de volgende verklaringen kunt u terecht bij een ambassade of consulaat:

 • Verklaring van woonplaats
 • Verklaring omtrent de burgerlijke staat
 • Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk
 • Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)
 • Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats

De verklaring van woonplaats is nodig voor verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen, voor vernieuwing van het rijbewijs of het aanvragen van een reisdocument op luchthaven Schiphol of bij de Nederlandse grensgemeenten waar dit mogelijk is. Afgifte van deze verklaring is pas mogelijk nadat u heeft aangetoond daadwerkelijk en met toestemming van de lokale autoriteiten in het land te wonen waar u de aanvraag voor de verklaring doet. Daarnaast dient de ambassade na te gaan of u niet in een Nederlands bevolkingsregister staat ingeschreven. Voor het aanvragen van een verklaring van woonplaats moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen. Ook moet u kunnen aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

De verklaring omtrent de burgerlijke staat wordt ook wel verklaring van ongehuwd zijn genoemd. Deze verklaring wordt alleen afgegeven als het niet mogelijk is een verklaring van de lokale autoriteiten te krijgen. De term ‘ongehuwd’ wordt gebruikt als u nooit getrouwd bent geweest. Is dat wel het geval, dan moet de term ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ worden gebruikt. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

De verklaring omtrent de burgerlijke staat wordt pas afgegeven als is bewezen dat u niet getrouwd bent. Voor de aanvraag moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

 • Als u nooit getrouwd bent geweest: een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland. Hieruit moet blijken dat u ongehuwd uit Nederland bent vertrokken.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest: echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een adres en bewijs van woonplaatsregistratie.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u trouwen met iemand uit het land waar u nu woont? Dan kan door de overheid van dat land om een verklaring worden gevraagd waaruit blijkt dat Nederland geen bezwaar heeft tegen het voorgenomen huwelijk. Voor het aanvragen van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk moeten u en uw (niet-Nederlandse) partner kopieën van de volgende documenten overleggen:

Van uzelf:

 • Een volledig afschrift van uw geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister.
 • Een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Heeft u Nederland voor 1 oktober 1994 verlaten? Dan kunt u dit uittreksel aanvragen bij de gemeente Den Haag. Heeft u Nederland na 1 oktober 1994 verlaten? Dan kunt u dit uittreksel aanvragen bij de laatste gemeente waar u ingeschreven stond.
 • Een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd.
 • Nederlands identiteitsbewijs.

Van uw niet-Nederlandse partner:

 • Identiteitsbewijs
 • Adresgegevens

•     Een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd.

Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

De verklaring van in leven zijn, ook wel attestatie de vita genoemd, wordt in het algemeen gevraagd door Nederlandse uitkeringsinstanties, zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank. De verklaring kan door een ambassade of consulaat worden opgesteld als u voldoet aan het volgende:

 • U verschijnt in persoon bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat.
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs.
 • Uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld.
 • Het adres en de woonplaats kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij de gemeente waar u woont;
 • De burgerlijke staat van de verzoeker kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een huwelijksakte.

Stempelen van een attestatie de vita

Heeft u recht op een uitkering van een Nederlandse instantie? Dan moet u ieder jaar aantonen dat u in leven bent. De documenten hiervoor krijgt u van de uitkerende instantie. De ambassade of het consulaat kan deze documenten vervolgens ondertekenen en stempelen onder deze voorwaarden:

 • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 • Alle personen die op de documenten vermeld staan verschijnen op de ambassade.
 • Alle personen die op de documenten vermeld staan kunnen een identiteitsbewijs overleggen.
 • Van alle personen die op de documenten vermeld staan, moet het woonadres kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld met officiële documenten van de autoriteiten in het land waar u woont.
 • Alle personen die op de documenten vermeld staan moeten de documenten op de ambassade ondertekenen in het bijzijn van een medewerker van de ambassade.

Als u niet naar de ambassade of het consulaat kunt komen, dan kunt u ook terecht bij het gemeentehuis of een notaris.

Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap op de pagina Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt niet door een ambassade of consulaat afgegeven maar door het ministerie van Justitie. Kijk voor meer informatie over de VOG op de website van het ministerie.