Nederlandse Vertegenwoordigingen, China

Organisatie

De Chef de Poste (Ambassadeur) en plaatsvervangend Chef de Poste hebben de leiding over de ambassade en het postennetwerk.

In China kunt u voor consulaire dienstverlening terecht op de Ambassade in Peking en de Consulaten-Generaal in Shanghai, Guangzhou en Hongkong.

Op de ambassade is een douaneattaché geplaatst die deel uitmaakt van de economische afdeling. Deze persoon levert een bijdrage aan een verdere intensivering van de sinds 1991 bestaande bilaterale samenwerkingsrelatie tussen de Nederlandse en Chinese douaneadministraties.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is binnen de ambassade in Peking en het consulaat in Guangzhou vertegenwoordigd met een Immigration Liaison Officer (ILO).

De dienstverlening van het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) is gericht op onderzoekers, high-tech starters, academici, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten, beleidsmakers, en kennisintensieve investeerders in Nederland.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft groeiende belangstelling in de mogelijkheden die Mongolië biedt. Onder meer op de terreinen (zakelijke) dienstverlening, milieutechnologie, land- en tuinbouw en logistiek liggen kansen.

De politieke afdeling heeft als hoofdtaak het behartigen van de Nederlandse politieke belangen bij de Chinese overheid. Verder volgt de afdeling het binnen- en buitenlands beleid, de mensenrechtensituatie en andere relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de Volksrepubliek China. De afdeling beheert het Mensenrechtenfonds China en is het eerste aanspreekpunt voor perszaken.

De militair attaché is de hoogste benoemde vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee in de Volksrepubliek China.

Het Infrastructuur en Milieu team in de ambassade is de vooruitgeschoven post van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu in China. Ons team onderhoudt goede banden met verschillende Chinese ministeries, daaraan gelieerde organisaties, NGO’s en onderzoeksinstituten die actief zijn op het terrein van transport, infrastructuur, water en milieu. Het gaat hierbij vooral om bilaterale samenwerking en kennisinnovatie in de focusgebieden voor de ministeries.

Het Ministerie van Economische Zaken is met drie landbouwafdelingen vertegenwoordigd in China, namelijk in Peking (ambassade), Shanghai (consulaat-generaal) en Hongkong (consulaat-generaal).

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft al ruim 30 jaar een formele onderwijssamenwerking en -uitwisseling met China. In China kunt u terecht bij de ambassade in Peking voor vragen over bilaterale samenwerking en uitwisseling op het gebied van onderwijs en wetenschap met China.

Op de Nederlandse Ambassade in Peking is een liaison-officer van de Nationale Politie werkzaam. Hij heeft tot taak de contacten met de Chinese politiediensten te onderhouden en de uitwisseling van informatie tussen de Chinese politie en de Nederlandse politie op het terrein van de bestrijding van internationale zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme te bevorderen. Daarnaast adviseert hij Nederlandse overheden op dit terrein.

De afdeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert, adviseert en faciliteert op het brede terrein van volksgezondheid, welzijn en sport. De afdeling richt zich onder meer op de ontwikkelingen in het gezondheidssysteem van China.

Zie ook