Zakendoen in, China

Sociale Verzekeringswet China

Buitenlanders werkzaam in China zijn sinds 15 oktober 2011 verplicht deel te nemen aan vijf Chinese sociale verzekeringen, ongeacht of deze werknemers een lokaal of uitgezonden contract hebben. Het gaat om ziektekosten-, pensioen-, werkeloosheid-, zwangerschaps- en arbeidsongevallenverzekeringen. Nog niet alle details over de uitwerking van deze wet zijn bekend.

Nieuwe wetgeving
Op 28 oktober 2010 nam het Staand Comité van het Chinese Nationaal Volkscongres (National People’s Congress, NPC) de nieuwe Sociale Verzekeringswet (Social Insurance Law) aan. Deze wet trad per 1 juli 2011 in werking. Artikel 97 van de Sociale Verzekeringswet verplicht buitenlanders die werkzaam zijn in China om deel te nemen aan het Chinese systeem van sociale verzekeringen.

De Sociale Verzekeringswet is een eerste poging om te sterk gefragmenteerde wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid te consolideren en te versterken. Dit nieuwe systeem is in het leven geroepen om het sociale vangnet in China drastisch te verbeteren. Zoals in veel landen gebruikelijk zijn ook buitenlandse werknemers verplicht deel te nemen aan het sociale verzekeringsstelsel.

Op 6 september 2011 maakte het Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) een van de aanvullende regelingen bekend om de gevolgen voor buitenlandse werknemers te verduidelijken. Deze Tentative Measures on Participation in Social Insurance by Foreigners Employed in China trad op 15 oktober 2011 in werking.

Implementatie
Hoewel de wet voor buitenlanders op 15 oktober 2011 in werking is getreden, hebben veel steden haar nog niet geïmplementeerd. Op het moment dat de wet in een stad geïmplementeerd wordt, moeten werkgevers en werknemers met terugwerkende kracht de premies vanaf 15 oktober betalen. Deze kosten kunnen sterk oplopen.

Registratie en premies
Binnen 30 dagen na het verkrijgen van een werkvergunning moet de werkgever diens buitenlandse werknemer aanmelden voor deze sociale verzekeringen bij het lokale Social Insurance Fund Management Centre and Social Insurance Agency. Niet of te laat registreren kan resulteren in boetes. Voor werknemers die door een buitenlands bedrijf zijn uitgezonden naar een kantoor in China geldt dat het werkgeversdeel van de premies door het Chinese kantoor moet worden betaald. Meer informatie over de registratie van werknemers kunt u vinden in deze nieuwsbrief van de Bencham.

De percentages voor de premies worden vastgesteld op basis van inkomen en zijn voor iedereen gelijk. Wel zijn er in veel regio’s plafonds vastgesteld. Deze plafonds zijn vaak een percentage van het gemiddelde loon in de regio. De premies voor pensioen en medische kosten zijn verreweg het hoogste. Met de cijfers van 2010 zou de maximale werkgeversbijdrage in Shanghai ongeveer RMB 51.000 op jaarbasis zijn. In Peking zou dit bedrag ongeveer RMB 50.000 zijn. Werknemers zouden in deze steden niet meer dan ongeveer RMB 15.500 en RMB 16.000 aan premies moeten afdragen.

De verplichte verzekeringen gelden ook voor buitenlanders die reeds op een andere manier verzekerd zijn voor werkloosheid, ziekte en andere zaken. Als een werknemer China voor enige tijd verlaat en terugkeert om er nogmaals te gaan werken, blijven de al betaalde premies staan en wordt vanaf dat moment verder geteld.

Uitkering van verzekeringen
Voor de pensioenpremies geldt dat de Chinese overheid heeft toegezegd dat werknemers die vertrekken uit China en er in de toekomst niet meer zullen werken het door hen betaalde werknemersdeel van de pensioenpremie terug kunnen vragen. Het pensioen kan ook in het buitenland worden uitgekeerd. Het is nog niet bekend wat hiervoor precies de procedures zijn.

Buitenlanders die hun baan kwijtraken zullen in veel gevallen het land dienen te verlaten, omdat hun visum afhankelijk is van hun baan. Aangezien de werkloosheidsuitkering alleen binnen China wordt uitbetaald, zullen zij deze uitkering waarschijnlijk niet krijgen. Er is momenteel geen oplossing voor dit probleem.

Buitenlandse werknemers kunnen vier ziekenhuizen kiezen waar zij in geval van ziekte naartoe kunnen gaan (het betreft geen internationale ziekenhuizen). De kosten voor de behandeling kunnen zij achteraf terugvragen bij het Social Insurance Center waar zij verzekerd zijn.

Het is nog onduidelijk of het Chinese éénkindbeleid invloed heeft op de uitkering van zwangerschapsverzekeringen van buitenlandse vrouwen die meer dan één kind krijgen.

Overeenkomst
Staatsburgers van landen die met China een overeenkomst hebben om dubbel betalen van sociale premies te voorkomen hoeven deze in China niet te betalen. Op dit moment hebben alleen Duitsland en Zuid-Korea een overeenkomst die dubbele premies in beperkte mate voorkomt. Nederland onderzoekt de mogelijkheden om met China een overeenkomst af te sluiten. Als dit mogelijk blijkt, zal het enige jaren duren voor een overeenkomst van kracht kan worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe wet kunt u terecht bij de BenCham en de EU Chamber of Commerce in China.